Nostalgia

Nostalgia is like polarising glass.
It filters out reflexions of presence.